На 26 април 2006 г.в гр. София бе учредена “Асоциация на учителите по български език и литература” /АУБЕЛ/ от преподаватели в различни училища.

АУolimpiada_dlya_nachБЕЛ бе създадена,за да бъде в помощ на обучението по български език и литература и да утвърждава неговата роля за изграждане на основни културни ценности. Тя съдейства за запазване и развитие на ролята на предмета български език и литература, подпомага квалификацията на учителя по този предмет и така допринася за изграждане на неговия професионален статут.
В диалог с институциите и обществото, АУБЕЛ се стреми да бъде коректив при осъществяване на държавната политика в областта на обучението по български език и литература.
АУБЕЛ разработва и участва в образователни проекти, организира методически семинари и дискусии по актуални проблеми на образованието, разпространява добри образователни практики и професионална информация.

Основни цели на Асоциацията са:
1. Да съдейства за запазване и развитие на ролята на предмета български език и литература за формиране на основополагащи познавателни умения и утвърждаване на хуманитарни ценности.
2. Да съдейства за изграждане на професионалния статут на учителя по български език и литература, съответстващ на ролята му за формиране на основни езикови компетентности, свързани с обществената реализация на личността.
3. Да съдейства за културното развитие и гражданското образование на младите.
4. Да подпомага възможностите за самостоятелна квалификация на учителя чрез различни форми.
5. Да подпомага държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език и литературa.
6. Да участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието.

Органи на Асоциацията са  Общото събрание и Управителният съвет. Асоциацията се управлява и представлява от Управителен съвет. Асоциацията се представлява от Председател или от Заместник-председателя и Секретаря заедно. Партньорите, с които работи АУБЕЛ са преподаватели от различни училища, универститети, местни институции, функциониращи в областта на образователните услуги. Осъществявaне на съвместна работа с учители от АУБЕЛ и техните ученици, студенти.