Асоциация на учителите по български език и
литература / А У Б Е Л /

 

На 26 април 2006 г. в гр. София бе учредена “Асоциация на учителите по български език и литература” /АУБЕЛ/ от преподаватели в различни училища.

peroОсновни цели на Асоциацията са:
1. Да съдейства за запазване и развитие на ролята на предмета български език и литература за формиране на основополагащи познавателни умения и утвърждаване на хуманитарни ценности.
2. Да съдейства за изграждане на професионалния статут на учителя по български език и литература, съответстващ на ролята му за формиране на основни езикови компетентности, свързани с обществената реализация на личността.
3. Да съдейства за културното развитие и гражданското образование на младите.
4. Да подпомага възможностите за самостоятелна квалификация на учителя чрез различни форми.
5. Да подпомага държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език и литературa.
6. Да участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието.

Органи на Асоциацията са  Общото събрание и Управителният съвет. Асоциацията се управлява и представлява от Управителен съвет. Асоциацията се представлява от Председател или от Заместник-председателя и Секретаря заедно. Партньорите, с които работи АУБЕЛ са преподаватели от различни училища, универститети, местни институции, функциониращи в областта на образователните услуги. Осъществявaне на съвместна работа с учители от АУБЕЛ и техните ученици, студенти.

Антония Бандармалиева

Председател на УС на АУБЕЛ

Моб.: (+359 ) 879 17 78 36

Email: aubel2011@abv.bg

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ