• www.minedu.government.bg – Министерство на образованието и науката
  • www.diuu.bg – Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ)
  • www.hrdc.bg – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)