Еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН
Институт за литература към БАН
Асоциацията на учителите по български език и литература

Организират еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Семинарът ще се проведе на 28.11.2015 г., от 10.00 ч. в Големия салон на партера в сградата на ИБЕ и ИЛ – БАН – бул.”Шипченски проход“ № 52, бл. 17

ПРОГРАМА

10:00-11:00
Лексикографски и лексикални ресурси в помощ на обучението по български език в средните училища
Лектори: проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана Благоева

В семинара се представят разработени в ИБЕ електронни ресурси: многотомният тълковен Речник на българския език, съвременни и професионално разработени ресурси със свободен достъп в интернет, които съдържат богата информация за семантиката на думите в българския език, за системните им отношения, за фразеологичното богатство на езика, за иновациите в лексикалния състав. Ще бъдат разгледани възможностите за приложението на тези съвременни и професионално разработени ресурси в обучението по български език в гимназиалния курс с оглед на задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за българската лексика и промените в нея.

11:00-12:00
Системен подход при преподаването на пунктуация
Лектор: доц. д-р Татяна Александрова

Семинарът е с практическа насоченост и ще подпомогне работата на учителите в процеса на ефективно и трайно овладяване на пунктуационните норми от учениците с цел отличното им представяне на ДЗИ по български език и литература.Партньорството с ИБЕ ще даде възможност на преподавателите да синхронизират педагогическата си практика с начина на представяне на пунктуационните правила в Официалния правописен речник на българския език, които за задължителни за писменото общуване в публичната сфера.

12:00-13:00 Почивка

13:00-14:00
Христо Ботев в националния разказ на българите
Лектор: гл. ас. д-р Ана Алексиева

В изложението се коментират различни варианти на представяне на Христо Ботев като поет и общественик в учебниците по литература от Освобождението до наши дни. Поставя се на обсъждане въпросът за избора на подходящ вариант днес.

14:00-15:00
„Мултикултурализмът” днес и представата за религия и религиозна култура в учебното съдържание за 9ти клас, в ЗИП и СИП
Лектор: доц. д-р Нина Гагова

В изложението се коментират предизвикателствата на мултикултурализма днес от гледната точка на противопоставянето религиозна-светска култура и се предлагат за обсъждане възможностите на учебото съдържание за 9 клас, СИП и ЗИП да повиши социалната компетентност на учениците в тази област. Предлага се форма за съвместна работа с учители от АУБЕЛ и техните ученици за формулирането на цели, избора на текстове и създаването на методи за преподаване на ново/обновено учебно съдържание в 9ти клас, ЗИП и СИП.

15:00-16:00 дискусия

Такса за участие в семинара е 30 лв.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН.
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: director@ilit.bas.bg
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон Слатина – София

ВСЯКА ЗАЯВКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
Трите имена на участника в семинара.
Точното наименование на училището и неговия точен адрес – населено място, улица, номер и др.
БУЛСТАТ, МОЛ