All posts by AUBEL

Семинар: Методически проекти

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира
на 12.03.2017г. – неделя, квалификационен методически семинар на тема:
Изучаване на „Автобиография” от Нушич в VI клас /Възможности за съпоставки/

Лектор – д-р Николай Метев

От култа към разума и знанието към робството на страстта и чувствата /Проект за урок върху “Страданията на младия Вертер” на Й. В. фон Гьоте/

Лектор – д-р Владимир Игнатов

Начало на семинара – 9.00 часа /4 уч. часа присъствени и 4 уч. часа самост. работа/
Място на провеждане – 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на
email: aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, тел., училище.
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:
АУБЕЛ СЖ Експрес банк Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319 BIC TTBB BG 22
/За получаване на удостоверение за 0,5 кредита трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./
Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Aнкетна карта

Колеги, моля, попълнете следната анкета, която предлагаме на Вашето внимание от името на проф. Адриана Дамянова, член на ръководния екип на новооснования Център за следдипломна квалификация и образователни услуги към факултет Славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски”. Новооснованият Център за следдипломна квалификация и образователни услуги ще може да обучава за придобиване на ПКС.

Моля, изпрaщайте Вашето мнение в рамките на следващата седмица на имейл aubel2011@abv.bg .

Анкетна карта

Обучението по български език и литература – между класическото и модерното

На 15 и 16.10.2016г. в Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе конференция на тема „Класическо и модерно в обучението по български език и литература“, организирана от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Учителският форум срещна съмишленици, които се обединиха около идеята за диалог между институциите и приемственост между поколенията учители. В рамките на двата дена участниците в конференцията успяха да чуят доклади на различни теми, около които се развиха ползотворни и интересни дискусии.

Освен учители от цялата страна на конференцията присъстваха и представители на различни институции – Министерството на образованието и науката, Софийския университет и Центъра за развитие на човешките ресурси, които проявиха интерес към работата на учителите и изразиха своето задоволство от съвместната работа с АУБЕЛ.

dsc_1965

Проф. Росица Пенкова, директор на ДИУУ, поздрави организаторите на конференцията и приветства младите учители, като припомни възможностите, които ДИУУ им предоставя за следдипломна квалификация. Като ръководител на квалификации за различни педагогически специалности тя увери учителите, че благодарение на успешното сътрудничество между Департамента и Асоциацията настоящата конференция дава възможност да се осъществяват различни творчески идеи и добри професионални практики.

dsc_1970
Г-жа Вася Арсенова, гл.експерт в отдел Подкрепа за образователните политики и информационна дейност, ЦРЧР, представи един съвременен начин за описване на професионалните умения чрез документите Europass, с които преподавателят става разпознаваем като добър професионалист не само в България, но и в Европа.

dsc_1964

Първият ден от конференцията мина под знака на „младите“, които споделиха своите идеи за това какво може да се случва в класната стая в часа по български език и литература – как още може да бъде „предизвикван“ канона, така че в полезрението на ученика да попадат автори и произведения, отсъстващи от задължителните „списъци“. Темата за войната в литературата, която д-р

dsc_1963

Владимир Игнатов засегна в своя доклад, се оказва добър повод учениците да се запознаят с недотам известни имена на български писатели от периода между двете световни войни на миналия век. Като много успешен метод да се възпитава усет и уважение към родния език бяха предложени т. нар. езикови бележки, които могат да представляват самостоятелен проект на учениците в 6. клас – по предложение на г-жа Мария-Лия Борисова. Д-р Мария Пилева интерпретира ролята на религиозните мотиви при изучаването на класически произведения като романа „Робинзон Крузо“. Г.н Николай Метев представи своя проект за преподаване на съвременна литература в модуса на сравнителния анализ между „Под игото“ на Иван Вазов и „Възвишение“ на Милен Русков. Като обобщение на първия ден от конференцията, докладът на Олга Тунчева припомни основната мисия на учителя по български език и литература и неговата роля в битката с невежеството.

dsc_1955

В духа на модерното и новото в обучението по БЕЛ г-жа Милена Караангова гл. експерт в отдел Програмни дейности, селекция и анализ, ЦРЧР, представи платформата eTwinning, с което се откри втория ден от форума. Електронната платформа предлага множество възможности за партньорство в цяла Европа като част от програмата „Еразъм +“ .

dsc_1962

Красимира Кацарска представя есеистика и поезия

На 27.04. (сряда) от 15.30 ч. по покана на Народно читалище “Никола Вапцаров” в София (срещу автогара “Овча купел”) Красимира Кацарска ще представи своите 6 тома с есеистика и поезия.

През тази учебна година тя беше наградена за есе на конкурса “Учители творци”, организиран от СБУ и МОН.

Тя получи престижната литературна награда в националния конкурс “Голямата книга на малкия град” в раздела “Книги без граници” за есеистичните книги “Стълбата”, “Спирала” и “Светлосенки”, като те са представени в Кембридж и част от есетата ще бъдат преведени на английски език.

Получи І национална награда за есеистика от Славянското дружество с връчване на купа и диплом.

Получи І награда за поезия под надслов “Пролет моя”.

Беше отличена с ІІІ награда между стотици участници на конкурса в Казанлък “Белоцветните вишни”.

Издаде 2 учебни помагала за 10. клас (планове и план-тезиси).

Заповядайте на срещата, ако нямате часове в този час!

Общо събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на АУБЕЛ на 14.02.2016г. в 9.00 часа, в София, на бул.Патриарх Евтимий 35, в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на АУБЕЛ за периода 22.12.2014г. – 14.02.2016г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на АУБЕЛ
3. Приемане на бюджета за 2016г. на АУБЕЛ.
4. Приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на 14.02.2016г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието на Общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски внос за текущия месец.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

V-ти Психодрама фестивал, Пловдив

Заповядайте на V-ти ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ ,Пловдив, Хотел „Рамада Пловдив Тримонциум”, от 4 до 7 февруари 2016г.

Росица Чернокожева е литературовед в Института за литература – БАН. Работи в областта на приложната психоанализа – психоаналитични прочити на литературата, в частност литература за деца. Завършила е Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама” и е психодрама-асистент към Фондация „Психотерапия 2000”. Работи с учители и ученици, прилагайки психодраматичните методи през литературата в училище.

Тема на уъркшопа: Сън – игра – литература

Този уъркшоп доказва възможностите за приложение на психодрамата в училище. През литературния текст /в случая текстове от литературата за деца/ чрез средствата на психодрамата – ролеви игри, психодраматични винетки – се постига ново себепознание . През съня, играта, спомените от детството ставаме повече себе си. Уъркшопът е предназначен за ученици, студенти, учители и всеки, който пази детето в себе си.

06.02, събота, 16.45-18.15, Зала Пълдин

https://www.facebook.com/events/420779748113787/
https://www.facebook.com/centaur.art
https://www.facebook.com/groups/PsychodramaFestival/
http://centaur_art.ngobg.info

Еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН
Институт за литература към БАН
Асоциацията на учителите по български език и литература

Организират еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Семинарът ще се проведе на 28.11.2015 г., от 10.00 ч. в Големия салон на партера в сградата на ИБЕ и ИЛ – БАН – бул.”Шипченски проход“ № 52, бл. 17

ПРОГРАМА

10:00-11:00
Лексикографски и лексикални ресурси в помощ на обучението по български език в средните училища
Лектори: проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана Благоева

В семинара се представят разработени в ИБЕ електронни ресурси: многотомният тълковен Речник на българския език, съвременни и професионално разработени ресурси със свободен достъп в интернет, които съдържат богата информация за семантиката на думите в българския език, за системните им отношения, за фразеологичното богатство на езика, за иновациите в лексикалния състав. Ще бъдат разгледани възможностите за приложението на тези съвременни и професионално разработени ресурси в обучението по български език в гимназиалния курс с оглед на задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за българската лексика и промените в нея.

11:00-12:00
Системен подход при преподаването на пунктуация
Лектор: доц. д-р Татяна Александрова

Семинарът е с практическа насоченост и ще подпомогне работата на учителите в процеса на ефективно и трайно овладяване на пунктуационните норми от учениците с цел отличното им представяне на ДЗИ по български език и литература.Партньорството с ИБЕ ще даде възможност на преподавателите да синхронизират педагогическата си практика с начина на представяне на пунктуационните правила в Официалния правописен речник на българския език, които за задължителни за писменото общуване в публичната сфера.

12:00-13:00 Почивка

13:00-14:00
Христо Ботев в националния разказ на българите
Лектор: гл. ас. д-р Ана Алексиева

В изложението се коментират различни варианти на представяне на Христо Ботев като поет и общественик в учебниците по литература от Освобождението до наши дни. Поставя се на обсъждане въпросът за избора на подходящ вариант днес.

14:00-15:00
„Мултикултурализмът” днес и представата за религия и религиозна култура в учебното съдържание за 9ти клас, в ЗИП и СИП
Лектор: доц. д-р Нина Гагова

В изложението се коментират предизвикателствата на мултикултурализма днес от гледната точка на противопоставянето религиозна-светска култура и се предлагат за обсъждане възможностите на учебото съдържание за 9 клас, СИП и ЗИП да повиши социалната компетентност на учениците в тази област. Предлага се форма за съвместна работа с учители от АУБЕЛ и техните ученици за формулирането на цели, избора на текстове и създаването на методи за преподаване на ново/обновено учебно съдържание в 9ти клас, ЗИП и СИП.

15:00-16:00 дискусия

Такса за участие в семинара е 30 лв.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН.
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: director@ilit.bas.bg
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон Слатина – София

ВСЯКА ЗАЯВКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
Трите имена на участника в семинара.
Точното наименование на училището и неговия точен адрес – населено място, улица, номер и др.
БУЛСТАТ, МОЛ

Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала

Уважаеми колеги, здравейте!

Както знаете, на сайта на МОН са публикувани Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

Срокът за обсъждане е много кратък – до 9 ноември. Необходимо е да действаме бързо, за да се опитаме да повлияем на приемането на окончателния вид на стандартите.

Моля Ви във възможно най-кратки срокове да изпратите Вашите коментари върху Приложение 1 към Наредбата за общообразователната подготовка – ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Членовете на УС на АУБЕЛ ще направим обобщение върху Вашите предложения, което ще получите като информация по имейла. Обобщението – предложение към МОН ще бъде качено и на сайта на Асоциацията

Обобщението ще бъде изпратено и на Асоциация Родители, с чиито представители имахме двукратни срещи през лятото. Идеята е да обединим предложенията си, които изразяват обща позиция по темата.

Членовете на УС на АУБЕЛ очакваме Вашите предложения за съвместна работа.

Поздрави,
Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Г-жа София Тодорова, номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize

Г-жа София Тодорова, учител по БЕЛ в 9.ФЕГ, е номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize на фондацията „Варки”. Предложението е направено от нейна бивша ученичка, завършила Френската гимназия и придобила две дипломи за висше образование в различни специалности. Фондацията е одобрила кандидатурата на г-жа С. Тодорова след кандидатстването ѝ по документи и интервю по регламент= Наградата на фондацията София Тодорова би инвестирала в учебен център по изкуства – литература, музика, изобразително изкуство, театър, кино – и във фондация за подпомагане на пенсионирани учители. Изборът на победителя в международния конкурс ще бъде оповестен през януари 2016.

Квалификационен семинар “Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира квалификационен семинар на 17.10.2015 г. – събота, на тема:

“Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Лектор – гл. ас. д-р Мая Падешка – СУ “Св. Климент Охридски”

Начало на семинара – 14.00 часа

Място на провеждане – 22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс.АУБЕЛ