Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/

ПОКАНА /публикувана в Държавен вестник бр.95/18.11.2014г./

за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ на 21 декември 2014г.

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на АУБЕЛ на 21.12.2014г. в 9.30 часа, в София, на бул. „Патриарх Евтимий” №35, в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на АУБЕЛ за периода 29.09.2013г. – 21.12.2014г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на АУБЕЛ и освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност.
3. Гласуване на промени в Устава на АУБЕЛ.
4. Приемане на промени в Управителния съвет и избор на нови членове.
5. Приемане на бюджет за 2015г. на АУБЕЛ.
6. Приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ.
7. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на АУБЕЛ и ще бъдат представени от Управителния съвет на всеки член при поискване.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе на 21.12.2014г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието на Общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски внос за текущия месец.

Мариана Бакърджиева
Предс.АУБЕЛ