Общо събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на АУБЕЛ на 14.02.2016г. в 9.00 часа, в София, на бул.Патриарх Евтимий 35, в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на АУБЕЛ за периода 22.12.2014г. – 14.02.2016г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на АУБЕЛ
3. Приемане на бюджета за 2016г. на АУБЕЛ.
4. Приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на 14.02.2016г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието на Общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски внос за текущия месец.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ