Aнкетна карта

Колеги, моля, попълнете следната анкета, която предлагаме на Вашето внимание от името на проф. Адриана Дамянова, член на ръководния екип на новооснования Център за следдипломна квалификация и образователни услуги към факултет Славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски”. Новооснованият Център за следдипломна квалификация и образователни услуги ще може да обучава за придобиване на ПКС.

Моля, изпрaщайте Вашето мнение в рамките на следващата седмица на имейл aubel2011@abv.bg .

Анкетна карта