2017 Форум БАН

На трети ноември 2017 г. в Големия салон на БАН се проведе Вторият форум на Института за български език на БАН “Изследователски подходи в обучението по български език”. На Форума бяха представени доклади от академичната общност и от учители по БЕЛ, свързани със съвременните проучвания и технологии за преподаване на родноезиково облучение.

Докладът на госпожа Марина Петрова представя технология за интерактивно преподаване на създаване на електронно писмо, съобразно новите държавни образователни изисквания и учебни програми по български език. В доклада се отразява съвременното състояние на комуникацията в електронната поща и се представя методология за преодоляване на комуникативните затруднения чрез работа в екип чрез определени цели, комуниканти и комуникативни ситуации.

Марина Петрова 2017 Форум БАН