Category Archives: Новини

Новини

Покана

Институтът по литература към БАН и Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ организират на 18.03.2017 (събота) от 14-17 ч. квалификационен семинар за учители по БЕЛ в рамките на проекта на ИЛ “Обновяване и подобряване на квалификацията на учителите по БЕЛ в средните училища” (ръководител на проекта – доц. Нина Гагова).
Семинарът се състои от 8 часа, 4 присъствени и 4 дистанционни, и осигурява 0.5 кредита. Темата – “Средновековие, християнство и Библия в обучението по литература за VІІІ клас”, е съобразена с новата програма. Дистанционните часове са предвидени за подготовка на урок от страна на учителите по тема и/или подход, свързани с проведеното обучение (може да бъде за всеки клас), с осигурен консултант от ИЛ. Въз основа на представените от учителите проекти за уроци ще бъдат избрани участници в общ проект на ИЛ и АУБЕЛ, в рамките на който ще се провеждат безплатни обучения на учителите и взаимни консултации и ще се подготви квалификационен семинар с общ лекторски екип.

Обучението ще се проведе в НФСГ- ул. „Розова долина”1. Заявки за участие изпращайте на адрес nina.gagova@yahoo.com до 15.03.2017 вкл. (моля, попълнете име, населено място, училище, в кой клас/класове преподавате в момента). Таксата за семинара е 20 лв. и включва сертификат за получените кредити. Тя трябва да бъде внесена предварително (до 16.03.2017) в банковата сметка на Института за литература (като впишете име, училище, за семинар “Християнство и Библия”):

IBAN BG 82 UNCR 9660 3119 9035 18
Уни Кредит Булбанк, клон Слатина
BIC CODE – UNCRBGSF
Институт за литература

Покана за национална научна конференция „Проекти за свят“

 

Покана за национална научна конференция „Проекти за свят“, посветена на 100 – годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70 – годишнината от рождението на Иван Методиев.

Конференцията е организирана от Направление „Нова и съвременна българска литература“ при Института за литература – БАН и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и ще се проведе на 15 декември (четвъртък) в Зала 2 на СУ, Ректорат. Начало – 9.00 часа

Покана

Aнкетна карта

Колеги, моля, попълнете следната анкета, която предлагаме на Вашето внимание от името на проф. Адриана Дамянова, член на ръководния екип на новооснования Център за следдипломна квалификация и образователни услуги към факултет Славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски”. Новооснованият Център за следдипломна квалификация и образователни услуги ще може да обучава за придобиване на ПКС.

Моля, изпрaщайте Вашето мнение в рамките на следващата седмица на имейл aubel2011@abv.bg .

Анкетна карта

Общо събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на АУБЕЛ на 14.02.2016г. в 9.00 часа, в София, на бул.Патриарх Евтимий 35, в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на АУБЕЛ за периода 22.12.2014г. – 14.02.2016г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на АУБЕЛ
3. Приемане на бюджета за 2016г. на АУБЕЛ.
4. Приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на 14.02.2016г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието на Общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски внос за текущия месец.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

V-ти Психодрама фестивал, Пловдив

Заповядайте на V-ти ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ ,Пловдив, Хотел „Рамада Пловдив Тримонциум”, от 4 до 7 февруари 2016г.

Росица Чернокожева е литературовед в Института за литература – БАН. Работи в областта на приложната психоанализа – психоаналитични прочити на литературата, в частност литература за деца. Завършила е Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама” и е психодрама-асистент към Фондация „Психотерапия 2000”. Работи с учители и ученици, прилагайки психодраматичните методи през литературата в училище.

Тема на уъркшопа: Сън – игра – литература

Този уъркшоп доказва възможностите за приложение на психодрамата в училище. През литературния текст /в случая текстове от литературата за деца/ чрез средствата на психодрамата – ролеви игри, психодраматични винетки – се постига ново себепознание . През съня, играта, спомените от детството ставаме повече себе си. Уъркшопът е предназначен за ученици, студенти, учители и всеки, който пази детето в себе си.

06.02, събота, 16.45-18.15, Зала Пълдин

https://www.facebook.com/events/420779748113787/
https://www.facebook.com/centaur.art
https://www.facebook.com/groups/PsychodramaFestival/
http://centaur_art.ngobg.info

Еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН
Институт за литература към БАН
Асоциацията на учителите по български език и литература

Организират еднодневен семинар в помощ на учителите от средните училища

Семинарът ще се проведе на 28.11.2015 г., от 10.00 ч. в Големия салон на партера в сградата на ИБЕ и ИЛ – БАН – бул.”Шипченски проход“ № 52, бл. 17

ПРОГРАМА

10:00-11:00
Лексикографски и лексикални ресурси в помощ на обучението по български език в средните училища
Лектори: проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Диана Благоева

В семинара се представят разработени в ИБЕ електронни ресурси: многотомният тълковен Речник на българския език, съвременни и професионално разработени ресурси със свободен достъп в интернет, които съдържат богата информация за семантиката на думите в българския език, за системните им отношения, за фразеологичното богатство на езика, за иновациите в лексикалния състав. Ще бъдат разгледани възможностите за приложението на тези съвременни и професионално разработени ресурси в обучението по български език в гимназиалния курс с оглед на задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за българската лексика и промените в нея.

11:00-12:00
Системен подход при преподаването на пунктуация
Лектор: доц. д-р Татяна Александрова

Семинарът е с практическа насоченост и ще подпомогне работата на учителите в процеса на ефективно и трайно овладяване на пунктуационните норми от учениците с цел отличното им представяне на ДЗИ по български език и литература.Партньорството с ИБЕ ще даде възможност на преподавателите да синхронизират педагогическата си практика с начина на представяне на пунктуационните правила в Официалния правописен речник на българския език, които за задължителни за писменото общуване в публичната сфера.

12:00-13:00 Почивка

13:00-14:00
Христо Ботев в националния разказ на българите
Лектор: гл. ас. д-р Ана Алексиева

В изложението се коментират различни варианти на представяне на Христо Ботев като поет и общественик в учебниците по литература от Освобождението до наши дни. Поставя се на обсъждане въпросът за избора на подходящ вариант днес.

14:00-15:00
„Мултикултурализмът” днес и представата за религия и религиозна култура в учебното съдържание за 9ти клас, в ЗИП и СИП
Лектор: доц. д-р Нина Гагова

В изложението се коментират предизвикателствата на мултикултурализма днес от гледната точка на противопоставянето религиозна-светска култура и се предлагат за обсъждане възможностите на учебото съдържание за 9 клас, СИП и ЗИП да повиши социалната компетентност на учениците в тази област. Предлага се форма за съвместна работа с учители от АУБЕЛ и техните ученици за формулирането на цели, избора на текстове и създаването на методи за преподаване на ново/обновено учебно съдържание в 9ти клас, ЗИП и СИП.

15:00-16:00 дискусия

Такса за участие в семинара е 30 лв.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН.
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: director@ilit.bas.bg
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон Слатина – София

ВСЯКА ЗАЯВКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
Трите имена на участника в семинара.
Точното наименование на училището и неговия точен адрес – населено място, улица, номер и др.
БУЛСТАТ, МОЛ

Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала

Уважаеми колеги, здравейте!

Както знаете, на сайта на МОН са публикувани Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

Срокът за обсъждане е много кратък – до 9 ноември. Необходимо е да действаме бързо, за да се опитаме да повлияем на приемането на окончателния вид на стандартите.

Моля Ви във възможно най-кратки срокове да изпратите Вашите коментари върху Приложение 1 към Наредбата за общообразователната подготовка – ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Членовете на УС на АУБЕЛ ще направим обобщение върху Вашите предложения, което ще получите като информация по имейла. Обобщението – предложение към МОН ще бъде качено и на сайта на Асоциацията

Обобщението ще бъде изпратено и на Асоциация Родители, с чиито представители имахме двукратни срещи през лятото. Идеята е да обединим предложенията си, които изразяват обща позиция по темата.

Членовете на УС на АУБЕЛ очакваме Вашите предложения за съвместна работа.

Поздрави,
Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Г-жа София Тодорова, номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize

Г-жа София Тодорова, учител по БЕЛ в 9.ФЕГ, е номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize на фондацията „Варки”. Предложението е направено от нейна бивша ученичка, завършила Френската гимназия и придобила две дипломи за висше образование в различни специалности. Фондацията е одобрила кандидатурата на г-жа С. Тодорова след кандидатстването ѝ по документи и интервю по регламент= Наградата на фондацията София Тодорова би инвестирала в учебен център по изкуства – литература, музика, изобразително изкуство, театър, кино – и във фондация за подпомагане на пенсионирани учители. Изборът на победителя в международния конкурс ще бъде оповестен през януари 2016.

Квалификационен семинар “Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира квалификационен семинар на 17.10.2015 г. – събота, на тема:

“Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Лектор – гл. ас. д-р Мая Падешка – СУ “Св. Климент Охридски”

Начало на семинара – 14.00 часа

Място на провеждане – 22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс.АУБЕЛ

Зов за помощ

Нашата колежка Жулиета Антонова Александрова – Жужа, дългогодишен учител в 119, после зам. директор, а сега директор на 42 ОУ спешно се нуждае от операция на мозъчен тумор. Вече е направена една операция в София, но не е успешна и се налага втора – в Израел. Половината сума е събрана, нужни са още 20 000 евро. Всеки лев, с който можем да й помогнем, ще е от полза. Изпращам ви сметката, която е отворена на нейно име. Това, разбира се, по никакъв начин не означава, че трябва да се чувствате ангажирани – добре знаем, че времената са трудни за всички…

BG08FINV91502016493115

Жулиета Антонова Александрова-Христова

Първа инвестиционна банка.